بانک شهر

شماره کارت: 5047061015208487

بنام آقای حمیدرضا آتشین پای

بانک پارسیان

شماره کارت: 6221061071817292

بنام آقای حمیدرضا آتشین پای


بانک رفاه

شماره حساب: 147387930

شماره کارت: 5894631892015041

بنام آقای حمیدرضا آتشین پای