پرتال آموزش تعمیرات لپ تاپ


در این بخش از پرتال آموزشی برتر شما می توانید تمامی مطالب تخصصی در زمینه آموزش تعمیرات لپ تاپ را مطالعه نمایید.


جولای 18, 2018

انواع ترانزیستور BJT

انواع ترانزیستور BJT به دو نوع زیر تقسیم می شود. نوعPNP شامل سه لایه نیمه هادي می باشد که دو لایه کناري از نوعP و لایه وسط از نوعN ساخته شده است. در این ترانزیستور جهت جاري شدن حفره ها با جهت جریان یکی است. نوعNPN شامل سه لایه نیمه هادي می باشد که دو لایه کناري از نوعN و لایه وسط از نوعP ساخته شده است . ترانزیستور هايBJT  داراي دو پیوندگاه هستند. پیوندگاه بین امیتر و بیس و پیوندگاه بین کلکتور و بیس، به همین دلیل ترانزیستور ها شبیه دو دیود هستند. دیود سمت چپ را دیود بیس-امیتر (دیود بیس) و دیود سمت راست را دیود بیس-کلکتور (دیود کلکتور) می نامند . روش کار ترانزیستورPNP در ترانزیستورPNP  با بایاس موافق پیوندPN  در دیود امیتر و بایاس معکوس پیوندPN  در دیود کلکتور باعث ایجاد جریانی از امیتر به کلکتور خواهیم بود و با کنترل ولتاژ بیس می توانیم مقدار جریان بین امیتر و کلکتور را کنترل کنیم. به شکل زیر توجه کنید. انواع ترانزیستور BJT بایاس موافق دیود با بایاس موافق دیود امیتر و با اعمال ولتاژ مثبت به امیتر بارهاي مثبت از قطب مثبت مولد وارد پیوندP (امیتر) می شوند (یا بارهاي منفی از امیتر وارد قطب مثبت […]
جولای 17, 2018

وضعیت پیوند PN در حالت بایاس موافق

وضعیت پیوند PN در حالت بایاس موافق وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق اگر ولتاژ را به 0.5 ولت برسانیم ناحیهDepletion  کم عرض تر می شود. وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق اگر ولتاژ دو سر دیود به 0.7 ولت برسد در نتیجه پیوندPN  شکسته می شود و دیگر ناحیه Depletionوجود نخواهد داشت و جریان در دیود برقرار می شود. نکته اول جهت حرکت الکترون ها در این سناریو از قطب منفی مولد به کاتد دیود )پیوندN) و سپس به آند دیود (پیوندP)  و در آخر به قطب مثبت مولد می باشد. وضعیت پیوند PN  در حالت بایاس موافق جهت جریان الکتریکی بصورت قراردادي جهت حرکت بار هاي مثبت به طرف منفی در نظر گرفته می شود یعنی بر خلاف جهت حرکت الکترون ها و بدین ترتیب در این سناریو پیوندPNشکسته می شود و جهت جریان از آند (پیوندP) به کاتد )پیوند (N برقرار می شود. حال نگاهی دقیق تر به شکسته شدن پیوندPN  و از بین رفتن ناحیه Depletionمی اندازیم. نکته دوم طبق این سناریو اگر به پیوندP ولتاژ مثبت اعمال کنیم در نتیجه بارهاي مثبت از مولد وارد پیوندP  می شوند (یا بارهاي منفی از پیوندP  به قطب مثبت مولد می روند) در نتیجه بارهاي مثبت […]
جولای 16, 2018

وضعیت پیوند PN در حالت عادی

شکل زیر وضعیت پیوند PN در حالت عادی را نشان میدهد. وضعیت پیوند PN در حالت عادی در این شکل پیوند هاي نوعN  و P  قبل از اتصال یا Junction  نشان داده شده است.( وضعیت پیوند PN در حالت عادی) در پیوند نوع P در سمت چپ که با Hole یا حفره مشخص شده است بارهاي مثبت بیشتري وجود دارد. در پیوند نوع N در سمت راست که باElectron  مشخص شده است بارهاي منفی بیشتري نسبت به حفره ها وجود دارد. در مرحله بعد با اتصال پیوند نوع N وP  به یکدیگر شاهد اتصال(Junction)  بین پیوند هاي نوعN وP  هستیم. در اثر اتصال بین دو پیوند تعدادي از الکترون هاي پیوندN  وارد پیوندP  می شوند و تعدادي از بارهاي مثبت پیوندP  وارد پیوندN  می شوند. مشاهده می شود که: در پیوندP تعدادي الکترون وجود دارد و به اصطلاح با بار منفی شارژ شده است  (PositivelyCharged) در پیوندN تعدادي بار مثبت وجود دارد و به اصطلاح با بار مثبت شارژ شده است(NegativelyCharged) با اتصال دو پیوند نوعN  وP  به یکدیگر فضایی در وسط ایجاد می شود که Depletion Regionیا ناحیه اي که تخلیه الکتریکی شده است (با D  نمایش داده شده است) نامیده می شود. در حقیقت چیزي شبیه به صفحات یک خازن […]
جولای 15, 2018

ترانزیستور

ترانزیستور (Transistor) قطعه اي است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیوم ساخته شده است. یک Transistor در ساختار خود داراي پیوند هاي نوعN ( داراي الکترون هاي زیاد یاNegative)  و نوعP (بارهاي مثبت یا حفره ها که کمبود الکترون دارند یاPositive)  هستند. ترانزیستور ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. ترانزیستور هاي نوعBJT ( ترانزیستور هاي اتصال دو قطبی پیوندي) که با اعمال جریان به پایهBase تحریک می شود. ترانزیستور هاي نوعFET ( ترانزیستور هاي اثر میدانی) که با اعمال ولتاژ به پایهGate تحریک می شود.   در مدار هاي آنالوگ ترانزیستور ها در تقویت کننده ها (جریان الکتریکی، صدا، امواج رادیویی) استفاده می شد. در مدارهاي دیجیتال Transistor به عنوان یک سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود اما ترانزیستور ها بیشتر به صورت مدارات مجتمع وIC  ها استفاده می شود. Transistor یک عنصر سه پایه می باشد که با اعمال سیگنال به یکی از پایه هاي آن میزان جریان عبوري از دو پایه دیگر آن کنترل می شود. براي عملکرد صحیح ترانزیستور ها باید توسط المان هاي دیگر مانند مقاومت و خازن و … جریان ها و ولتاژ هاي لازم را براي آن فراهم کرد و یا اصطلاحا آن را بایاس کرد. ترانزیستور هايBJT مخففBipolar Junction […]
جولای 14, 2018

مقاومت هاي متغیر

مقاومت هاي متغیر مقاومت NTC مقاومت متغیري است که با دما نسبت عکس دارد. به دو شکل آبی و سیاه روي بورد وجود دارند. در تست بوق اگر بوق ممتد کشید یعنی سالم است. مقاومت هاي متغیر مقاومت هاي متغیر مقاومت PTC مقاومت متغیري است که با دما نسبت مستقیم دارد. مقاومت هاي متغیر پتانسیومتر که سه پایه دارد و مقاومت متغیر مکانیکی می باشد مانند پیچ تغییر ولوم صدا در اسپیکر مقاومت هاي متغیر LDR مقاومتی که با نور تغییر می کند. مقاومت هاي متغیر سلف سلف یا القاگر قطعه اي است که از یک سیم پیچ و هسته مغناطیسی تشکیل شده است. وظیفه سلف مقاومت در برابر تغییر جریان الکتریکی می باشد و باL  نمایش داده می شود و واحد آن هانري می باشد که مقدار آن با مولتی متر قابل اندازه گیري نیست و با lc  متر اندازه گیري می شود. وقتی که جریان از سیم پیچ عبور می کند انرژي بصورت میدان مغناطیسی در سیم پیچ ذخیره می شود. زمانی که شدت جریان الکتریکی تغییر می کند میدان مغناطیسی ولتاژي را در هادي القا می کند و این ولتاژ مانع از تغییر شدت جریان در سیم پیچ می شود. معمولا هسته سلف از آهن می باشد. […]
جولای 10, 2018

دیود LED

دیود LED دیود LED  دقیقا مانند دیود هاي معمولی هستند و بصورت مستقیم بایاس می شوند یعنی قطب مثبت منبع تغذیه به آند و قطب منفی آن به کاتد وصل می شود. دیود LED تست دیودLED براي تست دیودLED  آن را از مدار خارج کرده و پراب قرمز را به سر آند و پراب قرمز را به سر کاتد وصل کنید سپس دیودLED  باید روشن شود. دقت کنید اگر جاي پراب ها را عوض کنید مولتی متر باید مقدار 1 یا 0L (بینهایت) را نشان دهد. دیود LED دیود شاتکی یک دیود نیمه هادي با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار بالا می باشد. در دیود هاي معمولی هنگام عبور جریان الکتریکی مقدار افت ولتاژ در حدود 0.6 تا 1.7 ولت می باشد در حالی که در دیود شاتکی افت ولتاژ در حدود 0.15 تا 045. ولت می باشد. دیود شاتکی ترکیب دو دیود معمولی می باشد. دیود شاتکی بصورت زیر است. ملاحظه می شود که طرح پایه هاي آند و کاتد دیود شاتکی معمولا روي آن کشیده می شود.  تست بوق در دیود شاتکی براي تست دیود شاتکی روي مدار با تست بوق، سلکتور مولتی متر را روي بازر قرار دهید سپس پراب […]
جولای 8, 2018

انواع دیود

انواع دیود شامل موارد زیر است. دیود معمولی دیود زنر دیودLED دیود شاتکی پل دیود انواع دیود دیود معمولی دیود هاي معمولی بصورت زیر هستند.   نوار سفید رنگ روي دیود مشخص کننده کاتد می باشد. تست بوق در دیود در حالی که دیود روي بورد است از آن تست بوق بگیرید اگر صداي بوق شنیده شد دیود خراب شده است. تست دیود با مولتی متر در ابتدا دیود را از مدار جدا کنید سلکتور مولتی متر را روي دیود قرار داده و پراب قرمز را به سر آند وصل کرده و پراب مشکی را به سر کاتد (با نوار سفید روي دیود مشخص شده است) وصل کنید در این حالت مولتی متر مقداري را نشان می دهد. حال جاي پراب ها را عوض کرده و پراب مشکی را به آند و پراب قرمز را به کاتد دیود وصل کنید که باید مولتی متر مقدار بینهایت را بصورت 1 یا 0L نشان دهد یعنی دیود جریانی را در جهت عکس از خود عبور نمی دهد. در کل بصورت زیر عمل می شود. با برقرار شدن این دو شرط دیود سالم است. نکته دقت کنید عدد 1 یا 0L در مولتی متر یعنی اینکه مولتی متر راه نمی دهد و یا […]
جولای 7, 2018

دیود

دیود دیود یک قطعه الکتریکی می باشد که جریان الکتریکی را تنها در یک جهت از خود عبور می دهد به عبارتی ساده تر جریان الکتریکی را از یک طرف از خود عبور می دهد ولی از طرف دیگر اجازه عبور هیچ جریانی را نمی دهد. از دیود با نام دریچه هم یاد می شود. از دیود براي یک سو کردن جریان استفاده می شود . بخش های دیود: دیود داراي دو بخش آند و کاتد می باشد. بخش آند بصورت یک مثلت افقی و بخش کاتد بصورت یک خط عمودي کشیده می شود. آند مثبت یاPositive  می باشد و کاتد منفی یاNegative  می باشد. دیود را با علامتD  که حرف اول کلمه Diode  می باشد نمایش می دهند. مقدار ولتاژي که باعث می شود Diode شروع به هدایت جریان الکتریکی کند ولتاژ آستانه یاForward Voltage Dropگفته می شود که چیزي در حدود 0.6 تا 0.7ولت می باشد اما هنگامی که به Diode ولتاژ معکوس (مثبت به کاتد و منفی به آند) داده می شود جریانی از Diode عبور نخواهد کرد به جز جریان نشتی که مقدار بسیار کمی می باشد و از آن در مدارهاي الکتریکی صرف نظر می کنند. نکته: دقت کنید که هر Diode یک مقدار آستانه براي […]
جولای 5, 2018

اتصال خازن روي بورد

براي اتصال خازن روي بورد به شکل زیر دقت کنید. دقت کنید که پلاریته منفی روي بورد با یک نیم دایره سیاه مشخص می شود .براي نصب خازن پلاریته منفی مشخص شده روي بدنه خازن الکترولیتی را با پلاریته منفی مشخص شده روي بورد تطبیق دهید سپس خازن را روي بورد لحیم کنید. نکته روي بدنه خازن الکترولیتی دو عدد نوشته شده است. ظرفیت خازن الکترولیتی بر حسب میکرو فاراد حداکثر ولتاژي که خازن در خود ذخیره می کند. تست بوق خازن با مولتی متر در حالی که خازن روي بورد است سلکتور مولتی متر را روي بازر قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صداي بوق شنیده شد خازن خراب شده است. اندازه گیري ظرفیت خازن الکترولیتی با مولتی متر در ابتدا خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور مولتی متر را روي خازن بگذارید سپس پراب قرمز را به یک پایه خازن و پراب منفی را به پایه دیگر خازن وصل کنید. عددي را که مولتی متر نمایش می دهد یادداشت کنید. اما عددي که نمایش داده می شود عدد درستی نیست چون از آنجایی که مدارمولتی متر توانایی محاسبه مقدار خازن هاي الکترولیتی که بر حسب میکرو فاراد هستند را ندارد از دستگاه […]
جولای 3, 2018

خازن عدسی

خازن عدسی در کل مانند خازن سرامیکی می باشند. خازن عدسی به شکل زیر است. تست بوق خازن با مولتی متر در حالی که خازن روي بورد است سلکتور مولتی متر را روي بازر قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صداي بوق شنیده شد خازن خراب شده است. محاسبه ظرفیت خازن عدسی از روي عدد درج شده روي آن در اینجا مشاهده می شود که روي خازن عدد 103 نوشته شده است که بصورت زیر ظرفیت خازن عدسی محاسبه می شود. دو رقم اول را نوشته و به اندازه عدد سوم صفر جلوي دو عدد اول می گذاریم و بدین ترتیب ظرفیت خازن بر اساس پیکو فاراد بدست می آید. بنابراین ظرفیت این خازن برابر 10000 پیکو فاراد یا 10 نانو فاراد می باشد. اندازه گیري ظرفیت خازن عدسی با مولتی متر براي بدست آوردن ظرفیت خازن با استفاده از مولتی متر در ابتدا خازن را از مدار خارج کنید سپس سلکتور آن را روي خازن قرار داده و پراب هاي قرمز و سیاه را به دو پایه خازن وصل کنید و عدد نمایش داده شده توسط مولتی متر را یادداشت کنید. در اینجا ظرفیت خازن عدسی 103 برابر 10 نانو فاراد می باشد. خازن الکترولیتی […]

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید

    ارسال پیام لغو